Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

samotnynawigator
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaclerii clerii
samotnynawigator
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
samotnynawigator
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl